Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

بازديد و مشاوره رايگان

بازدید و مشاوره رایگان

مشاوره مهندسي

گام اول در استقرار راهکارهای یکپارچه سازمانی ، شناخت وضعیت موجود و نیز آگاهی از افق رشد و توسعه آتی  سازمان میباشد. در صورت استفاده از روشهای ساختاریافته و سیستماتیک شناخت مسئله ، بسیاری از مشکلات و گرفتاریهایی که ذهن مدیران را بخود مشغول کرده است ، در گزارش فاز شناخت وضعیت موجود شناسایی میگردد. این موارد میتواند در زمان ارائه راه حل جهت اصلاح و بهبود مورد استناد و استفاده قرار گیرد.  معروف است که میگویند تشخیص درست حداقل نصف درمان است.

 

شرکت رادان با اعتقاد به اهمیت این امر و  با استفاده از کارشناسان مجرب و نیز بهره گیری از دستورالعملها ، فرمها و روشهای مکتوب آمادگی خود را جهت بازدید از سایتهای مشتریان گرامی و ارائه مشاوره رایگان به مدیران محترم در قالب گزارش فاز شناخت ،  اعلام مینماید.

مشاوره مهندسي

مراحل انجام کار به شرح زیر میباشد :

  • تنظیم فرم بازدید توسط مشتری
  • هماهنگی جهت زمان و مکان بازدید
  • بازدید کارشناسان رادان از سایت مشتری
  • اخذ اطلاعات لازم از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل فرمهایی چک لیست و ...
  • تحلیل اطلاعات اخذ شده
  • ارائه گزارش وصعیت موجود
  • پیشنهاد اصلاح و بهبود در قالب استقرار راهکارهای یکپارچه سازمانی

 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار