Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

دارايی ثابت

دارايي ثابت

دارائیهای ثابت یا اموال شرکتها  یکی از ارکان پایداری و ادامه حیات آنها محصوب میگردد. امروزه با توسعه فعالیتها و تنوع گسترده اموال و دارائیها شناسایی ، کنترل و مدیریت بر آنها نیازمند برخورداری از روشها و دستورالعملهای اجرایی و در عین حال استفاده از سیستمهای نرم افزاری مناسب میباشد.

 

 

   

موضوع محاسبات مربوط به استهلاک و تأثیر آن بر روی بهای تمام شده کالاهای ساخته شده نیز مبحث مهمی در حسابداری مالی و صنعتی شرکتها میباشد

 سیستم دارایی ثابت یکی از سیستمهای زنجیره مدیریت مالی رادان میباشد. این سیستم ضمن یکپارچگی با سایر سیستمهای مجموعه نرم افزارهای سازمانی رادان کلیه عملیات مرتبط با دارائیهای ثابت نظیر شناسایی ، افزاش / کاهش قیمت ، فروش ، کنارگذاری و ... را ثبت نموده ، محاسبات دوره ای استهلاک را انجام داده و اسناد حسابداری را بصورت اتوماتیک صادر می نماید.

دارايي ثابت
 

  

 نمودار زیر اهم فرآیندهای سیستم دارایی ثابت رادان را بصورت شماتیک و ساده نشان میدهد.

 

 دارايي ثابت

 

 

اهم فرآیندهای فوق بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی را در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

دارايي ثابت 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار