Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

حوزه مشتریان

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

امروزه و در فضای رقابتی کسب و کار و نوسانات شدید تقاضا ، ارتباط صحیح و موفق با مشتریان ، جایگاه هر سازمان را تعیین میکنند . این مناسبات در طول یک فرآیند طولانی و پیچیده شکل گرفته و زمینه ساز روابط تجاری طرفین خواهد شد. در واقع ما این ارتباط را در زمان طراحی کسب و کار ، تبلیغات و بازاریابی ، مذاکرات تجاری و عقد قرارداد ، گردش تضامین و وجوه ، تحویل ، نصب و راه اندازی کالا یا خدمات و نهایتاٌ خدمات پس از فروش شکل داده و مدیریت می نماییم.

 

   

 از طرف دیگر و با نگاهی سیستماتیک به چرخه فعالیتهای تجاری تمامی سازمانها اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی بخوبی متوجه میشویم ، فرآیندهای اصلی کسب و کار اعم از تولید ، تحویل ، خرید و نیزعملیات حسابداری و دریافت و پرداخت و ... معمولاٌ با عملیلات بازاریابی و فروش شروع شده و دارای ارتباطی تنگاتنگ با مشتریان میباشد. 

 

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

 

 با توجه به مراتب فوق و بنا به اهميت موضوع ،  چرخه مدیریت ارتباط با مشتریان رادان بعنوان یکی از ۶ زنجیره اصلی مجموعه راهکارهای یکپارچه سازمانی رادان ،جهت پوشش به کلیه عملیات مرتبط با مشتریان اعم از تبلیغات ، بازاریابی ، مهندسی فروش ، مدیریت فروش و نیز خدمات پس از فروش طراحی گردیده است. زیرسیستمهای فوق ضمن یکپارچگی کامل با یکدیگر میتواند بعنوان ابزاری توانمند به رشد کمی و کیفی فعالیتهای حوزه مشتریان به سازمانها یاری رساند.

 مديريت ارتباط با مشتري CRM

   


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار