Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

تضمين كيفيت

تضمين كيفيت

تضمین به معنی اطمینان دادن یا اطمینان داشتن است و قاعدتاٌ وقتی سخن از تضمین کیفیت میکنیم میبایست به مفهومی نظیر اطمینان به کیفیت اشاره داشته باشد. تضمين کيفيت بنابر تعريف استاندارد Iso 8402 به شرح زير تعریف گردیده است :

" مجموعه اقدامات برنامه ريزي شده و سيستماتيک ضروري براي فراهم آوردن اطمينان کافي از اينکه يک فرآورده يا خدمت خواسته هاي کيفيتي معيني را برآورده مي سازد ".

 

   

بنابراین مدیریت تضمین کیفیت شامل اقداماتی است که در ساختاری معنی دار و سیستماتیک طراحی گردیده اند و در زمانها و روشهای مشخص و از قبل تعریف و برنامه ریزی شده بمورد اجرا گذاشته میشوند تا ارکان سازمان و نیز مشتریان از کیفیت ثابت و قابل اتکاء محصولات و خدمات ارائه شده اطمینان حاصل کنند.

 

تضمين كيفيت

 

سیستم تضمین کیفیت رادان با این فلسفه طراحی و پیاده سازی گردیده است که اگر قرار است سیستمی عهده دار استقرار نظم در کلیه ساختارهای سازمان باشد ، در درجه اول خود میبایست از ابزار لازم و مناسب برخوردار باشد. .

 

با این دیدگاه سیستم تضمین کیفیت رادان کلیه مراحل استقرار نظام تضمین کیفیت را تحت پوشش قرار میدهد. نمودار زیر فعالیتهای اصلی این سیستم را بصورتی شماتیک و ساده نشان میدهد.

 

تضمين كيفيت

 

اهم فرآیندهای فوق را بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

تضمين كيفيت


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار