Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

(BI) داشبورد مديريت

داشبورد مديريت

طبقه بندی ، تلخیص و تحلیل اطلاعات و ارائه آن بگونه ای ساده و قابل قیاس با دوره های سنواتی ، شاخصها و نسبتهای صنعتی ، یکی از مهمترین ابزارهای پشتیبانی تصمبم گیری مدیران میباشد. با توجه به حجم گسترده اطلاعات و دامنه وسیع آن که کلیه فعالیتهای عملیاتی ، مالی ، بازرگانی و اداری شرکتها را دربر میگیرد و با عنایت به تغییرات گسترده و شتابان داده های مزبور ، دسترسی سریع و قابل اطمینان به اطلاعات معتبر و بروز شده ، یکی از نیازهای اساسی مدیران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه و در جهت صرفه و صلاح شرکتها میباشد.

 

   

سیستمهای مبتنی بر هوش تجاری (Business Intelligence) که بعنوان داشبورد مدیریت نیز از آن یاد میشود یکی از ابزارهای مدرن و کارآمد است که ظرف دهه گذشته جهت دستیابی به خواسته های اطلاعاتی مدیران طراحی و پیاده سازی گردیده است.

 

داشبورد مديريت

 

راهکار فوق بر مبنا و بستر اطلاعاتی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) استقرار مییابد. سیستمهای مزبور با توجه به پوشش کلیه زنجیره های عملیاتی ، مالی و پشتیبانی میتوانند بصورت آنلاین اطلاعات مورد نیاز خود را پایگاه داده  اخذ و پس از طبقه بندی و خلاصه سازی ، نسبت به تحلیل و مقایسه آن با شاخصهای  مرجع اقدام نمایند. اطلاعات تحلیل شده بصورتهای مناسب و در قالبهای گرافیکی و جداول مورد نیاز در اختیار سطوح مختلف مدیران سازمان قرار خواهد گرفت.

 

نمودار زیر فعالیتهای اصلی این سیستم را بصورتی شماتیک و ساده نشان میدهد.

داشبورد مديريت

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار