Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مديريت كنترل كيفيت

كنترل كيفيت

کیفیت یکی از مهمترین شاخصها و معیارهای انتخاب محصول توسط مشتریان میباشد. شاخص کیفیت علاوه بر تأثیرات کوتاه مدت تجاری ، یکی از مهمترین علل دوام فعالیت و ارتقاء جایگاه سازمانها و افزایش سهم بازار میباشد.

 

   

یفیت محصول نهایی زائیده  فرآیند های عمومی و پیچیده ای است که تقریباٌ در تمامی فعالیتهای عملیاتی سازمان جاری و ساری میباشد. بطور ساده میتوان حصول کیفیت را  در ۳ مرحله خلاصه کرد : کيفيت طراحي ، کيفيت تطابق با طراحي و کيفيت عملکرد . کيفيت طراحي با مشخصه هاي مورد نياز براي توليد سروکار دارد . همچنين در اين مرحله کارکردهاي مهم محصول همراه با مشخصه های فنی تعیین میگردد. مواردی از قبیل  ابعاد و ظاهر محصول ، مشخصات فنی قطعات و مواد اولیه منفصله و فرآيندها و روشهاي توليد از نتایج این مرحله است.

در مرحله دوم کيفيت تطابق با طراحي اجرا میگردد. مفاهیم و روشهای کنترل کیفی بيشتر برای این مرحله کاربرد داشته و مورد استفاده قرار میگیرد . اين کنترل ، بيشترين تأثير را بر روي انطباق محصول نهایی با مشخصه ها دارد. کنترل کيفيت ، همراستايي مواد اولیه ورودی را با مشخصه ها رصد مي کند همچنین کنترلهاي حین فرآیند جهت  حصول اطمینان از  تولید قطعات با تلرانسهای مجاز و مطابق با نقشه های فني بصورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرد.  

کيفيت عملکرد ، یا در واقع کیفیت نهایی محصول ، نتيجه کيفيت طراحي و کيفيت انطباق با طراحي است . در این مرحله عملکرد محصول نهایی مورد سنجش قرار گرفته و از انطباق آن با مشخصه های فنی طراحی شده اطمینان حاصل میگردد.

سیستم کنترل کیفیت رادان بگونه ای طراحی و پیاده سازی گردیده است که بتوان تمامی ۳ مرحله کیفیت را تحت پوشش و کنترل قرار داد.  

نمودار زیر فعالیتهای اصلی این سیستم را بصورتی شماتیک و ساده نشان میدهد.

كنترل كيفيت

 

اهم فرآیندهای فوق را بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

كنترل كيفيت


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار