Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مديريت اسناد فنی و آرشيو

مديريت اسناد فني و آرشيو

شناسایی ، طبقه بندی ، گردش و مدیریت تغییرات و نسخ مدارک و مستندات سازمانها یکی از راهکارهای مهم جهت ایجاد نظم و ساختار سیستماتیک میباشد.

 

   

بهم ریختگی ، دوباره کاری ، وجود چندین نسخه نامعتیر از مدارک در مراکز و واحدهای مختلف سازمان تنها بخشی از مشکلاتی است که سازمانها در ارتباط با مدارک و مستندات خود با آن درگیر هستند. 

برای سازمانهایی با محصولات و تکنولولوژی پیچیده تر این امر بمراتب مهمتر خواهد بود . در بسیاری از سازمانها خصوصاٌ شرکتهای مهندسی مشاور بخش مهمی از فعالیتهای عملیاتی و کسب درآمد شرکت در قبال ارائه مدارک فنی و اخذ تأییدیه از واحدهای مرتبط خصوصاٌ کارفرما بدست میاسد و تأخیر و اشتباه در این امور زیانهای هنگفتی را به شرکت تحمیل خواهد کرد.در کنار موارد فوق مباحث حفاظتی و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات محرمانه شرکت نیز اهمیت مدیریت اسناد و مدارک را بیش از پیش نشان میدهد.  .سیستم مدیریت اسناد و آرشیو فنی رادان با درک اهمیت موضوع  و با دیدگاه پوشش نیازهای فوق طراحی گردیده است

 

نمودار زیر فعالیتهای اصلی این سیستم را بصورتی شماتیک و ساده نشان میدهد.

مديريت اسناد فني و آرشيو

 

اهم فرآیندهای فوق را بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

مديريت اسناد فني و آرشيو  


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار