Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

طبقه‌بندی و ارزيابی مشاغل

طبقه بندي و ارزيابي مشاغل 

امروزه با توسعه کمی و کیفی سازمانها ، با طیف وسیعی از تخصصهای کاری و مشاغل روبرو هستیم . در زمانی نه چندان دور معمولاٌ مدیران یا صاحبان یک کسب و کار بقول معروف کار را مثل کف دست خود میشناختند و میتوانستند اغلب مشاغل و کارهای مجموعه خود را بتنهایي انجام برسانند. ولی امروزه نه تنها این امر دیگر امکانپذیر نمیباشد بلکه شناخت و ارزیابی مناسب مشاغل و ایجاد تناسب میان وظايف، اختيارات و مسئوليتها ،  شرايط احراز مشاغل و نهایتاٌ حقوق و دستمزد و مزاياي قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلي نیز به یکی از دغده های مهم مدیران ارشد تبدیل گردیده است.

 

   

نظام طبقه بندی و مشاغل یکی از ابزارهای مهم جهت دستیابی به خواسته های فوق میباشد. هدف اصلی از استقرار سیستم مزبور امکان ارزیابی مشاغل با استفاده از شاخصهای ملموس و قابل اندازه گیری میباشد. بگونه ای که بتوان مشاغل مختلف را مستقل از فعالیتهای متفاوتی که بر عهده دارند با هم مقایسه نموده و بوسیله روشهایی مقداری و عددی طبقه بندی نمود.

 

طبقه بندي و ارزيابي مشاغل

 

سیستم ارزیابی و طبقه بندی مشاغل رادان بگونه ای طراحی و پیاده سازی گردیده است که سازمانهای مختلف بتوانند با استفاده از الگوهای شناخته شده ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و نیز خواسته های مدیریتی و عرف جاری در سازمان نسبت با این امر مهم اقدام نمایند. سیستم فوق کاملاٌ پارامتریک بوده و در شرائط مختلف کاری قابل استفاده و اجراء خواهد بود.

 

اهم فرآیندهای ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را بصورت سلسله مراتبی و همراه با ارتباطات بین سیستمی در نمودار ذیل مشاهده میفرمایید.

 

طبقه بندي و ارزيابي مشاغل


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار