Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

سفارشات خارج

سفارشات خارجي 

تامین کالا از بازارها و منابع خارجی منافع و ریسکهای خاص خود را برای سازمان بهمراه خواهد داشت. افزایش اطمینان از کیفیت کالا  ، استفاده از دانش فنی تأمین کنندگان و خصوصاٌ قیمت مناسبتر از جمله مزایای این امر است. افزایش زمان تحویل ، فرآیند نسبتاٌ پیچیده و طولانی و ضرورت برخورداری از تخصص و تجربه کافی نیز از محدودیتها و ریسکهای سفارشات خارج میباشد.

 

   

با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به میزان قابل توجه سرمایه در گردش مورد نیاز  در امر سفارشات خارجی لزوم برخورداری از ابزاری مناسب جهت یکپارچه سازی فرآیند تصمیم گیری میان واحدهای ذیربط نظیر تولید ، انبار ، فروش ، بازرگانی و مالی بیش از پیش نمایان میگردد.

سیستم سفارشات خارجی رادان بعنوان یکی از ماژولهای چرخه تأمین ضمن ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی با سایر سیستمهای مرتبط بگونه ای طراحی گردیده است که امکان تنظیم سیستم مطابق با رویه های جاری سازمان و نیز دستورالعملها و مقررات در حال تغییر کشور برای سازمانها کاملاٌ امکانپذیر بوده و براحتی قابل انجام باشد .

سفارشات خارجي

  

سفارشات خارجي 

نمودار شماتیک بالا فرآیندهای اصلی سیستم سفارشات خارج رادان را نشان میدهد. طراحی  سیستم سفارشات خارج بگونه ای انجام گردیده است که ضمن یکپارچگی با سیستمهای بالادستی خود نظیر فروش ، انبار و تولید امکان برنامه ریزی کلیه فعالیتهای خرید از ابتدا تا انتهای کار بگونه ای ساده و راحت امکانپذیر میباشد.

 

 

 

نمودار زیر گردش فرآیندهای اصلی سیستم سفارشات خارج و نحوه ارتباط و تقدم و تأخر آنها  را با یکدیگر نشان میدهد :

 

 سفارشات خارجي

 

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار