Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مزيتهاي كليدي فروش

مزیت‌های كلیدی سيستم مدیریت فروش

مديريت فروش

 نظر به اهمیت مدیریت فروش رادان در فرآیند تجاری سازمانها در طراحی سیستم فروش رادان با بهره گیری از تجارب صاحبنظران فن و نیز دیدگاههای مشتریان محترم نکات کلیدی ویژه ای مد نظر قرار گرفته است. اهم این مزیتها عبارتند از :

  

   
 • يكپارچگی در چرخه تامين با سيستمهای انبار و MRP
 • امكان كنترل مالی قراردادهای فروش با بهره گيری از سيستم يكپارچه دريافت و پرداخت
 • محاسبه خودكار تاريخ تحويل بر اساس حجم سفارشات فروش و ظرفيت خطوط توليد
 • امكات تعريف انواع الگوها و روشهای فروش توسط كاربر
 • امكان استفاده از چندين قيمت مصوب بر اساس مشتريان مختلف
 • امكان قيمت گذاری محصولات بر اساس قابليتهای خاص مورد درخواست مشتری
 • پوشش دهی به كل فرآيند فروش شامل ثبت درخواست مشتريان، صدور پيش فاكتور، قرارداد، حواله انبار و فاكتور فروش
 • صدور اتوماتيك  فاكتور بر مبنای قرارداد فروش و حواله انبار
 • صدور اتوماتيك اسناد حسابداری فروش
 • امكان فروش قطعات و خدمات به موازات فروش محصولات نهايی
 • قابليت استفاده از زيرسيستم فروشگاه‌های زنجيره‌های به موازات فروش صنعتی

 

 

 


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار