Safhenegar
رادان ، راهکارهاي يکپارچه سازماني

مديريت فروش

مديريت فروش

 کسب درآمد نیاز هر سازمان برای ادامه حیات میباشد. امروزه با گسترش فنآوری و راحتی دسترسی به علم و دانش روز ، عملاٌ اهمیت فرِآیندها و فعالیتهای فنی و تولیدی کاهش و متقابلاٌ فنون و رموز مدیریت ، تجارت و بازرگانی و از همه مهمتر مهارتهای فروش جایگاه بالا و برتری را کسب نموده است.  از دیدگاه سیستماتیک معمولاٌ فروش پس از انجام موفقیت آمیز عملیات تیلیغات و یازاریابی حاصل میگردد. که آن عملیات هم خود بخشی از فرآیند کلی ارتباط با مشتریان میباشد.

  

   

در چرخه سیستمهای حوزه مشتریان رادان مدیریت فروش جایگاه خاصی را بازی می نماید . در واقع فروش مرحله ای است که جایگاه مشتریان بالقوه و ارتباط آنها با بدنه سازمان رسمیت یافته و ادامه فرآیندهای تولید و تامین ، بعنوان زنجیره های تولید ارزش افزوده امکانپذیر میگردد.

 

مديريت فروش

  از جهت حجم ارتیاطات فرا بخشی ، فروش حلقه مهمی در مجموعه فرآیندهای هر سازمان میباشد. میتوان به جرات گفت هیچ فرآیندی به این اندازه با سایر فرآیندهای سازمان مرتبط نمیباشد.

 

 

 با نگاهی ساده به این فرآیند این ارتباطات را مرور میکنیم :

  • رابطه فروش با عملیات بازاریابی
  • ارتباط فروش با عملیات دریافت و پرداخت جهت اخذ وجوه
  • رابطه فروش و عملیات حسابداری جهت قیمت گذاری جهت فروش
  • سود و زیان کالای فروش رفته بتفکیک سفارشات فروش
  • مدیریت تحویل کالای فروخته شده و نوع ارتباط با انبار محصول
  • ارتباط سفارشات فروش و سفارشات دردست تولید
  • ارتباط خرید و تأمین با سفارشات در دست فروش
  • نحوه بارگیری و ارسال کالا برای مشتری
  • نصب ، راه اندازی و نیز خدمات پس از فروش

این موارد بخشی از پیچیدگیها و تنوع روابط مابین فروش و سایر فرآیندها و فعالیتهای سازمانهاست.

 

مديريت فروش

  مجموعه نرم افزار مدیریت فروش رادان با عنایت به موارد فوق و نگاه ویژه به این جایگاه طراحی و پیاده سازی گردیده است. این نرم افزار  کلیه عملیات مربوط به فروش از مرحله درخواست مشتریان تا مرحله تحویل کالا و تسویه حساب مالی را تحت پوشش قرار میدهد. ضمن آنکه با یکپارچگی کامل با مراحل بالادست و پایین دستی خود ، اطمینان خاطر مدیران و مسئولین سازمان را در راستای انجام بموقع و با کیفیت تعهدات مشتریان و نیز حفظ حقوق مادی و کاری سازمان را ایجاد می نماید.

  

 

  نمودار زیر فرآیندهای اصلی سیستم مدیریت فروش و ارتباطات سلسله مراتبی آنها را بصورت ساده و شماتیک نشان میدهد.

 مديريت فروش


 

 

تجربیات موفق

نرم افزار مالی و حسابداری نرم افزار مدیریت تولید نرم افزار خدمات پس از فروش نرم افزار مدیریت انبار